بهینه سازی فرآیند یاددهی یادگیری برای افزایش کیفیت تدریس معلمان در فضای مجازی

به گزارش وبلاگ پریها، تهران (پانا) - مرتضی سمیعی عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مقاله ای با عنوان بهینه سازی فرآیند یاددهی یادگیری برای افزایش کیفیت تدریس معلمان در فضای مجازی به مقتضیات آموزش های مجازی پرداخت.

بهینه سازی فرآیند یاددهی یادگیری برای افزایش کیفیت تدریس معلمان در فضای مجازی

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

به گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، متن مقاله سمیعی به توضیح زیر است:

این روزها همه جهان و کشور ما با پدید کرونا روبرو شده است، این پدیده بخش های مختلف از جمله آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار داده است.بحران کرونا مدارس کشوررا تعطیل کرده است و باعث شده که آموزش دانش آموزان از مدرسه به خانه منتقل شود. آموزش های حضوری جای خود را به مجازی داده است.این امر باعث شد نقش معلمان به تبع آن دچار دگرگونی زیاد شود. معلمان در اجرای نقش جدید ودرتدریس در فضای مجازی با چالش های زیادی روبه رو هستند.در عصری چنین شگفت انگیز در آموزش دانش آموزان نباید به روش ها و راهبردهای ساده یادگیریبسنده کرد.

از دیر باز روان شناسان تربیتی کوشش داشتند تا مهارت دانش آموزان را در کنار آمدن با مسائل یادگیری تقویت کنند و خود کنترلی آنها را افزایش دهند و خود انعکاسی سازنده را تشویق کنند(بیریور و یوگستر[1]،2018). در تعلیم و تربیت مرسوم حجم بالایی از اطلاعات به دانش آموز منتقل می شود ولی دانش آموزان در بطن آموزش نبوده، احساس ارزش و خودباوری ندارند (حیدری، ایمین تاغانی و شیروانی شیری،1393) .از این رو دانش آموزان انگیزه و خودباوری لازم را ندارند. در نظام آموزشی فعلی کتاب ها، نمره ها و امتحانات مهم تر از دانش آموزان است و یادگیرندگان به عنوان محور و اساس برنامه های آموزشی فراموش شده اند (راید، تورت و چارتز[2]،2016).معلمان در تدریس خود اندیشه ها را آموزش می دهند، اما چگونگی اندیشیدن و یاددریافت را آموزش نمی دهند. (ویکچیو و دیگران[3]،2016). یادگیرندگان از معلومات اشباع می شوند، اما انگیزه آموختن آنها گرفته می شود. (کازان[4]،2018؛ به نقل ازنیک پی و دیگران)) لذا باید ایده آل ترین شرایط را برای یادگیری و آموزش، به منظور تسهیل و بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان فراهم شود(آهنچیان، ارفع، بهمن آبادی و علائی،1393؛) از آنجا که روش های سنتی تدریس و یادگیری، دیگر جوابگوی نیازهای تربیتی شرایط حاضر و آینده نیست.

با دگرگونی شرایط موجود بیش از گذشته طرح درس ها وروش های تدریس مورد استفاده معلمان دچار چالش شده و ادامه این نوع تدریس به ویژه درآموزش مجازی چندان موثر نبوده و انگیزه لازم را برای یادگیری در دانش آموزان ایجاد نمی کند . ضروری است معلمان با طراحی آموزشی متناسب با آموزش مجازی از راهبرد های تدریس جدید استفاده کنند. چنانچه معلمان از مهارت لازم برای طراحی آموزشی و راهبرد های تدریس آموزش های مجازی برخوردار شده و در تدریس خود به کار گیرند، تحقق هدف های یادگیری می تواند به اندازه آموزش های حضوری و حتی بیش از آن محقق شود.

یادگیری دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزشی است به طوری که تمام کوشش ها و کنش های نظام آموزشی در جهت جامه عمل پوشاندن به این امر است. مسئله پیروزیت یا عدم پیروزیت در امر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی است. از جمله مهترین نگرانی های مسئولان آموزش و پرورش و خانواده های دانش آموزان، در شرایط کرونا و تعطیلی مدارس یادگیری و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان است. به زعم بسکمک از متخصصان تعلیم وتربیت در شرایط موجود یادگیری دانش آموزان تا حد زیادی به باور آنها در خصوص توانایی ها و روش های تدریس معلمان در آموزش مجازی بستگی دارد . بررسی ها نشان می دهد که یادگیرندگان پیروز کسانی هستند که از راهبردهای خودتنظیمی استفاده می کنند(مارش، استینگلس و دیگران،2018). پینتریچ(1999 نقل از وفا، ابراهیم قوام و اسدزاده،1393) یادگیری خودتنظیمی را شامل راهبردهایی می داند که دانش آموزان از آن برای تنظیم شناخت و کنترل یادگیری خود استفاده می کنند.

موضوعی که در شرایط یادگیری مجازی بیش از گذشته می تواند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین خودتنظیمی یکی ازمقوله هایی است که به نقش فرد در فرآیندیادگیری و به ویژه یادگیری مجازی توجه دارد. اصل اساسی یادگیری خودتنظیمی این است که دانش آموزان هنگامی که خود مسئول یادگیری شان هستند، به طور موثرتری یاد می گیرند(زیمرمن،2017). بر اساس.می توان نتیجه گرفت اگر دانش آموزان باور داشته باشند که با کوشش قابل قبول می توانند یاد بگیرند، کوشش بیشتری کرده و در روبروه با مسائل پافشاری بیشتری می کنند. همچنین تمرکزخود را برحل مساله کرده و احساس آرامش و رضایت بیشتری از یادگیری خواهند داشت. بهره گیری از این راهبرد و راهبرد های دیگر فعال در یادگیری در آموزش مجازی بیش از گذشته برای دانش آموزان مفید و موثر خواهد بود لذا انتظار می رود معلمان برای تقویت آن در دانش آموزان در فر آیند یاد دهی- یادگیری و راهبرد های تدریس مجازی مورد توجه قرار دهند. بدین منظور فرآیند یاد دهی -یادگیری و راهبرد های تدریس فعال و مراحل و گام های طراحی آموزشی موثر در آموزش مجازی به توضیح ذیل تعریف و تبیین می شود:

فرآیند یاددهی یادگیری آموزش مجازی

برای ثمربخشی بیشتر آموزش های مجازی به عنوان یک رویکرد نوین وپرکاربرد در این روزها توجه به طراحی آموزشی بسیار ضروری است. هدف از طراحی آموزشی پیش بینی و نظم دادن به فرصتها و استفاده بهینه از شرایط و امکانات در فرایند یاددهی- یادگیری است . معلمان برای طراحی آموزشی باید کلیه درونداد ها و امکانات موجود در موقعیت را بررسی و مجموعه فعالیت های یادگیری لازم برای تحقق اهداف و ثمر بخشی یادگیری پیش بینی و تنظیم کنند.

عناصر اصلی یاددهی یادگیری درآموزش مجازی

1-ظرفیت و ویژگی های یادگیرنده

برخی از خصوصیات ذاتی یادگیرنده (دانش آموزان) به عنوان یک انسان است که معلمان در فرآیند آموزش باید مد نظر قرار دهند:

انسان دارای فطرت الهی است. (جویای همه مراتب کمال است)

انسان ذاتاً اجتماعی است.

انسان همواره در موقعیت است و می تواند آن را درک و تغییر دهد.

انسان توانایی شناخت دارد. (تعقل و تفکر)

انسان دارای عواطف متعدد می باشد.

انسان موجودی آزاد و صاحب اختیار است.

انسان دارای استعدادهایطبیعی متنوع و عواطف و تمایلات گوناگون است.

(لذا ضمن داشتن طبیعت و فطرت مشترک، دارای خصوصیات متفاوت اند)

2-عوامل موثر بر یادگیری بهتر(پردازش گری مغز)

· برانگیختن همه حواس

· ایجاد فضای یادگیری فاقد استرس و درجه ای از دشواری

· ارائه مجموعه ای از چالش ها

· فراهم آوردن فرصت و فعالیت هایی برای تعامل با دبیر و همکلاسی ها

· ایجاد فضای لذت بخش به منظور تسهیل اکتشاف

· فراهم آوردن زمینه مشارکت فعال برای یادگیرنده به جای مشاهده گری منفعل

3-شرایط یادگیری دانش آموزان در فضای مجازی

ایحاد هماهنگی سرعت یادگیری

فراهم کردن شرایط رشد ذهن دانش آموزان

ایجاد فضای روانی یادگیری

تعامل اجتماعی

شخصی سازی

رشد خود آفرینی خلاق

مفهوم سازی به مفهوم آموزی

یادگیری پروژه محور به جای حافظه محور

4-شخصی سازی یادگیری

رشد ذهنی (به وسیله فعالیت های چالشی و خلاقانه)

رشد اجتماعی (منابع و امکانات برای اجرای برنامه ها و پروژه ها)

حمایت عاطفی و روانی خانواده و مدرسه

روش و مراحل تهیه طراحی آموزشی در فضای مجازی

برای طراحی آموزشی الگوهای مختلفی وجود دارد اما همه آنها به نوعی درشش گام اساسی به توضیح زیر تحلیل و خلاصه می شوند:

گام اول تنظیم هدفهای آموزشی یا هدف های یادگیری

گام دوم : معین محتوی و فعالیت های یادگیری

گام سوم: معین موقعیت وفرصت های یادگیری

گام چهارم: معین فعالیت های علمی و عملی

گام پنجم: راهبرد های آموزشی

گام ششم : معین نوع ارزشیابی

گام اول تنظیم اهداف یادگیری

· هدف های مفید قابل وصول به طور کلی باید دارای چهار ویژگی باشد.

· هدفهای آموزشی یا اهداف یادگیری بیان کننده شرایط مطلوب دانش آموزان در یک رویداد آموزشی است.

· هدف ها از نظر ماهیت و زمان تحقق متفاوت اند .گروهی نتایج نهایی یک فعالیت آموزشی را معین می سازند و برخی دیگر بیانگر نوع فعالیت در فرایند آموزش هستند.

· دانش آموز محور باشند.

· توصیفی از نتایج یادگیری باشند.

· شفاف وقابل فهم باشند.

· قابل مشاهده و اندازه گیری باشند.

هدفهای آموزشی یا اهداف یادگیری بیان کننده شرایط مطلوب دانش آموزان در یک رویداد آموزشی است ، این هدف ها از نظر ماهیت و زمان تحقق متفاوت اند .گروهی نتایج نهایی یک فعالیت آموزشی را معین می سازند و برخی دیگر بیانگر نوع فعالیت در فرایند آموزش هستند.

معلم باید خود به خوبی از هدف های آموزشی هر درس مطلع باشد و این هدف ها را برای فراگیران کاملا شفاف نماید، مطالعه کتاب های راهنمای معلم، کتاب های درسی و مشورت با متخصصان برنامه درسی و یا همکاران با تجربه از راه های مطلعی درست از هدف ها است.

گام دوم : معین محتوی و فعالیت های یادگیری

در این مرحله معلم محتوی آموزشی موردنظر را معین و به مطلعی فراگیران می رساند، محتوی عبارت است از متن، تصویر یا فیلم وکلیپ و... وفعالیت های عملی، در کتاب های درسی محتوی به صورت درس به درس آمده است، معلم در نقش برنامه ریز درسی اختیار دارد تا این محتوی را در جهت تحقق مناسب تر هدف های یادگیری اصلاح و یا تکمیل نماید. این گام بخش بسیار مهم از طراحی آموزشی محسوب می شود.

· در این مرحله معلم محتوی آموزشی موردنظر را معین و به مطلعی فراگیران می رساند.

· محتوی عبارت است از متن، تصویر یا فیلم وکلیپ و... وفعالیت های عملی

· در کتاب های درسی محتوی به صورت درس به درس آمده است.

· معلم در نقش برنامه ریز درسی اختیار دارد تا این محتوی را در جهت تحقق مناسب تر هدف های یادگیری اصلاح و یا تکمیل نماید.

گام سوم معین موقعیت و فرصت های یادگیری:

· پس از معین هدف های آموزشی یکی از مهمترین مراحل طراحی آموزشی ، معین فرصت یادگیری است در این مرحله معمولا پرسش های ذیل برای معلم مطرح می شود.

· چگونه باید فعالیت های دانش آموزان را سازماندهی کرده تا به هدف های آموزشی معین شده رسید؟

· مناسب ترین موقعیت برای انجام فعالیت های دانش آموزان کدام است؟

· پاسخ دادن به این پرسش ها نیازمند بررسی تعدادی از عوامل است که به مجموعه آنها تحلیل و معین موقعیت گفته می شود.

در این مرحله معلم باید پس از بررسی و یادداشت کلیه رخدادها و تجاربی که منجر به یادگیری می شوند آن دسته از رخدادها و تجاربی را که چندان ضروری به نظر نمی رسد حذف کند تا در نهایت مجموعه ای از فرصت های مناسب یادگیری برای رسیدن به هدف های آموزشی به دست آید. فرصت های یادگیری عبارت است از: به مجموعه فعالیت های معلم و دانش آموزان در یک زمان معین برای تحقق هدف رخداد آموزشی گفته می شود که معمولا شامل دو قسمت مهم فعالیت معلم و فعالیت دانش آموزان می شود. برخی نکات در این رابطه عبارت است از :-در تحلیل و معین موقعیت آموزشی باید به گونه هدفهای آموزشی را مرتب کنیم که ازیادگیری های ساده شروع شود، معمولاً هدفهای آموزشی نهایی یا هدف های آموزشی مرحله ای با یکدیگر ارتباط دارند. به طور خلاصه:

آن دسته از رخدادها و تجاربی را که چندان ضروری به نظر نمی رسد باید حذف شود.

معین مناسب ترین موقعیت برای انجام فعالیت های دانش آموزان

مرتب سازی محتوی برای یرای تحقق هدف های یادگیری ازساده به مشکل

ایجاد ارتباط بین محتوی به نحوی که هدفهای آموزشی نهایی یا هدف های آموزشی مرحله ای یکدیگر مرتبط و در یک راستا باشند.

نشانگرهای مهم فرایند یاددهی- یادگیری موقعیت محور

· فعال سازی تفکر

· کاوش و پژوهش

· هم اندیشی و کار تیمی

· عمل، تمرین، دست سازی ... (مغز، قلب و دست)

· ارتباط با عرصه (موقعیت های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی)

· (ارتباط با مهارت های زندگی و جهانی کار)

· تولید باز تولید و تولید دانش

· ارزشیابی (تشخیصی، فرایندی و نتیجه محور)

· بهره گیری از فناوری آموزشی و محیط های واقعی یادگیری

· بهره گیری از مؤلفه انگیزش

· بهره گیری از اصل ارتباطات انسانی و اخلاقی

گام چهارم : معین فعالیت های علمی و عملی:

برای تکمیل و تثبیت یادگیری ارایه فعالیت های یادگیری برای فراگیران بسیار ضروری است.

این فعالیت ها شامل: پژوهش، دست ساز ها، تهیه فیلم، کلیپ آموزشی، انجام پروژه و... می باشد.

برخی ویژگی های این فعالیت ها عبارت است از : فعال سازی تفکر، هم اندیشی و کار تیمی، بهره گیری از فن آوری های آموزشی، ارتباط با مهارت های زندگی و جهانی کار

گام پنجم: راهبرد های آموزشی

بهره گیری از روش های تدریس فعال موجب یادگیری اثربخش و ماندگار می شود. معینه اصلی روش های فعال در مرکز و محور قرار داشتن یادگیرنده است، بنابر این تمرکز معلم بر فعال سازی دانش آموزان درفرآیند یاددهی- یادگیری بسیار با اهمیت است. پرسش و پاسخ، ایجاد شرایط بحث و مصاحبه . طرح موضوعات چالشی، واگذاری کشف راه حل ها به دانش آموزان برخی از راهکارهای فعال نمودن دانش آموزان در جریان آموزش است .تسلطمعلم برروش ها و فنون آموزشی یکی از ملاک های شایستگی معلمان به حساب می آید. در این رابطه برخی از نکات مهم عبارتند از :

روش تدریس عبارت است از سازماندهی فرآیند یاددهی -یادگیری و ایحاد تعامل یا رفتارمتقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار دانش آموزان

بهره گیری از روش های تدریس فعال موجب یادگیری اثربخش و ماندگار می شود.

روش فعال روشی است که در آن دانش آموزان در جریان یاددهی -یادگیری نقش فعالی بر عهده دارند .

معینه اصلی روش های فعال در مرکز و محور قرار داشتن یادگیرنده است،

تمرکز معلم بر فعال سازی دانش آموزان درفرآیند یاددهی-یادگیری اصل است .

پرسش و پاسخ، ایجاد شرایط بحث و مصاحبه، طرح موضوعات چالشی، واگذاری کشف راه حل ها به دانش آموزان برخی از راهکارهای فعال نمودن دانش آموزان درجریان آموزش است.

ویژگی های روش های تدریس فعال :

قدرت بیان و استدلال شاگردان رشد می کند .

آموزش برای شاگرد دلچسب و لذت بخش می باشد .

دانش آموزان در حل مسائل توانایی بیشتری پیدا می کنند .

دانش آموزان از خود خلاقیت بیشتری نشان می دهند .

مسئولیت پذیری شاگردان بیش تر می شود .

رشد شخصیت شاگردان از ابعاد متعدد مد نظر می باشد .

دانش آموزان با یکدیگر همکاری و تعاون دارند .

ارتباط بین معلم و شاگرد وشاگرد با شاگرد برقرار است .

نحوه انجام کار و فعالیت برای شاگردان از ناحیه معلمان معین شده است .

راهبردهای یاددهی - یادگیری پرکاربرد در تدریس مجازی

· اکتشافی

· سکو سازی

· یادگیری معکوس

روش اکتشافی[5]

در این روش دانش آموز به طور مستقل و با راهنمایی یا بدون راهنمایی معلم اصل یا قانونی را کشف و یا مساله ای را حل می کند.

این که معلم تا چه اندازه ای دانش آموز را راهنمایی کند به عواملی مانند استعداد، دانش و مهارت دانش آموز و درجه دشواری مساله بستگی دارد.

برای دانش آموزان ضعیف معلم باید اصول و راه حل مساله را توضیح دهد.

به دیگر دانش آموزان می تواند فقط اصول مورد نظر را گفته ولی راه حل را بیان نکرده یا این که راه حل را بدون بیان اصول بگوید.

در آخرین حالت نه راه حل و نه اصول هیچ کدام بیان نشود و هر دو توسط دانش آموزان کشفمیشوند.

یادگیری اکتشافی، توانایی ذهنی دانش آموز را تقویت می کند. انگیزه درونی او را افزایش می دهد.

سکو سازی[6]

در این روش شخص دیگری که یادگیرنده را کمک می­دهد سهم عمده­ای از مسئولیت را به عهده می گیرد، اما به تدریج که یادگیری پیش می­رود مسئولیت به یادگیرنده واگذار می­شود.

دراین روش معلم تسهیل کنندۀ یادگیری است.

حمایت دانش آموز در فرایند یادگیری است بر اساس مفهوم منطقه تقریبی رشد پدید آمده است.

حد پایین منطقه رشد سطحی است که دانش آموز تنها آن را انجام می دهد و حد بالای آن سطحی است که دانش آموز به کمک یک معلم یا همسال برتر می تواند انجام دهد.

روش یادگیری معکوس[7]

· یک ترکیب بی نظیر از تئوری های یادگیری با تمرکز بر یادگیری دانش آموز محور است.

· در روش یادگیری معکوس،معلم قبل از کلاس، اسلایدهای آموزشی، فیلم و سایر محتوای درسی معلم سی دی، یا نوار ویدیویی از کلاس درس تهیه و ضبط می کند و در اختیار فراگیران قرار می دهد.

· رویکرد عملیاتیکلاس معکوس، شامل یادگیری مشارکتی، فعال، مسئله محور، همکمک، کشف و توسعه مهارت

· محتوا به صورت فیلم یا آزمایش، فایل متنی یا صوتی می تواند ارائه شود.

· محتوایدرسیخارجکلاس درس و به وسیله فناوریهایمختلفازجمله شبکه های اجتماعی و ...دراختیاردانش آموزانقراردادهمی شود.

· درون کلاسصرفبحثوبررسی،انجامتکالیف،کاربستمحتواو...میشود.

· یادگیری معکوس بر ارزش گفت و گوی هم کلاسی با هم نیز تاکید دارد.

گام ششم : ارزشیابی

ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان از عناصر اصلی فرآیند یاد دهی - یادگیری است . به زبان ساده ارزشیابی عبارت است از فرآیند اندازه گیری و قضاوت وداوری در جهت هدف های آموزشی و به تعبیری ارزشیابی مغناطیس یادگیریتلقی می شود. معلم در طراحی آموزشی باید ارزشیابی برای یادگیری را نسبت به ارزشیابی از یادگیری در اولویت قرار دهند و تمهیداتی را پیش بینی کنند که از نتایج ارزشیابی برای بهبود یادگیری استفاده شود. نکته مهم توجه به نوع ارزشیابی با توجه به هدف یادگیری هر درس است . چنانچه هدف های یادگیری به دستیابی به نوعی مهارت توجه دارد نوع ارزشیابی نیز باید عملکردی یا عملی قرار گیرد . به طورکلی با توجه به هدف های یادگیری سهم آزمون های های عملکردی یا عملی و شفاهی به مراتب باید بیش از نوع آزمون های مداد کاغذی و توضیحی در طراحی آموزشی پیش بینی شود.

· ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان از عناصر اصلی فرآیند یاد دهی - یادگیری است.

· به زبان ساده فرآیند اندازه گیری و قضاوت وداوری در جهت هدف های آموزشی و به تعبیر ارزشیابی مغناطیس یادگیری تلقی می شود.

· نتایج ارزشیابی برای بهبود یادگیری استفاده شود.

· نکته مهم توجه به نوع ارزشیابی با توجه به هدف یادگیری هر درس است. چنانچه هدف های یادگیری به دستیابی به نوعی مهارت توجه دارد نوع ارزشیابی نیز باید عملکردی یا عملی قرار گیرد .

· با توجه به هدف های یادگیری سهم آزمون های های عملکردی یا عملی و شفاهی به مراتب باید بیش از نوع آزمون های مداد کاغذی و توضیحی در طراحی آموزشی پیش بینی شود.

· برای هدف های مهارتی و عملی : اجرا فعالیت عملی طبق هدف

· برای هدف های شناختی : اجرای فعالیت عملکردی (حل مساله ، ترسیم و...) ، بیان مثال های متعدد و متنوع جدید

· برای هدف های عاطفی و نگرشی: اجرای فعالیت عملکردی (نقاشی ، نوشتن داستانک، دست ورزی، نوشتن تجربه زیسته ....)

جمع بندی و نتیجه گیری

اثربخشی آموزش های مجازی به مطلعی و توجه لازم معلمان به عناصر اصلی فرآیند یاددهی -یادگیری و ارتباط بهینه اجزای آن مربوط می شود.

عناصر اصلی فرآیند یاد دهی -یادگیری عبارتند از : شفاف سازی هدف های یادگیری برای دانش آموزان، معین محتوی و فعالیت های یادگیری، معین فعالیت های علمی و عملی برای تکمیل و تثبیت یادگیری، بهره گیری از راهبرد های تدریس فعال (نظیر اکتشافی ، سکو سازی و معکوس)، ایجاد موقعیت های یادگیری متعدد و متنوع و به کارگیری از روش های متنوع ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان (نظیر:عملی ، عملکردی، شفاهی و کتبی). برای ترکیب این اجزا تهیه طرح آموزشی ضروری است. در طراحی آموزشی بهره گیری از راهبردهای یادگیری فعال، خلاق محور، خودتنظیمی و شخصی سازی یادگیری دانش آموزان ضروری است. هدف از طراحی آموزشی پیش بینی و نظم دادن به فرصتها و استفاده بهینه از شرایط و امکانات در فرایند یاددهی- یادگیری است.

آموزش یادگیری خودتنظیمی، خلاق محور و شخصی سازی یادگیری با به کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی مناسب افزایش یادگیری و درک دانش آموزان را در پی خواهد داشت. از این رو موجب بهبود عملکرد دانش آموزان می شود؛ در نتیجه اضطراب دانش آموزان کاهش یافته و موجب افزایش انگیزه و رغبت آنها خواهد شد. این نوع آموزش از طرف معلمان با بکارگیری راهبردهای شناختی و خودتنظیمی مهارت های دانش آموزان را در تکالیف ارتقا داده، موجب می شود که دانش آموزان تکالیف درسی را در منزل به نحو مناسبتری پیگیری و انجام دهند.

دانش آموزانی با استفاده از راهبردهای یادگیری گوناگون آموزش می بینند ، به طور مداوم پیشرفت خود را نظارت می کنند. در کوشش برای یادگیری مصر هستند و در صورت لزوم به منظور یادگیری بهتر، راهبردهای خود را تغییر می دهند. این دانش آموزان فرایند یادگیری را با درنظر دریافت اهدافشان شروع می کنند و سپس راهبردهای مناسب را انتخاب و به طور مداوم به منظور دستیابی به اهدافشان، برنامه هایشان را کنترل می کنند.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 12 بهمن 1399 بروزرسانی: 12 بهمن 1399 گردآورنده: pariha.ir شناسه مطلب: 1414

به "بهینه سازی فرآیند یاددهی یادگیری برای افزایش کیفیت تدریس معلمان در فضای مجازی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بهینه سازی فرآیند یاددهی یادگیری برای افزایش کیفیت تدریس معلمان در فضای مجازی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید